KnowledgeBase Erwachsenenbildung

Zgodovina in aktualni razvoj avstrijskega izobrazˇevanja odraslih empiricˇno, raziskovalno in uporabno.

[ LESS … ]

To je Online - znanstvena raven k bistvenim teoreticˇnim in prakticˇnim temam izobrazˇevanja odraslih v Avstriji. Kot sticˇisˇcˇe ponuja informacije o strukturi, organizaciji,statistiki in zgodovini avstrijskih ljudskih sˇol ter tudi ponudbe dodatnega izobrazˇevanja.

Ponudba informacij Knowledgebase zajema vecˇjezicˇno, internacionalno usmerjeno, navidezno izobrazˇevalno podrocˇje za vse, ki so v izobrazˇevanju odraslih dejavni kot tudi za raziskovalce in ucˇecˇe, ki zˇelijo dobiti hitre, natancˇne, vsestranske informacije o posameznih aspektih izobrazˇevanja odraslih v Avstriji.

Preprosto uporabne banke podatkov ponujajo informacije o strokovni literaturi ( knjige, predavanja, zbirke, strokovno cˇasopisje, akademsko raziskovalne in diplomske naloge).Na ta nacˇin lahko preprosto poisˇcˇemo samostojno in nesamostojno primarno in sekundarno literaturo s temami kot so zgodovina izobrazˇevanja odraslih, znanstvena metodika, andragogika, znanstveno-izobrazˇevalno raziskovanje.

Da bi si ustvarili sliko o organizaciji, strukturi in obsegu aktivnosti avstrijskih visokih ljudskih sˇol, so nam na razpolago statisticˇni in strukturni podatki, s katerimi pa niso dane le statisticˇne informacije o razvoju, ampak tudi dejansko stanje organizacije kot tudi aktualna ponudba dodatnega izobrazˇevanja in individualnih zˇelja.

Z vizualno privlacˇnim in kompleksnim prikazom ponuja zgodovinopisje zˇivahno sliko zgodovine ljudskega izobrazˇevanja in popularnosti znanja v Avstriji od 19.stoletjo do danes.Aktualna vsakodnevna vprasˇanja in problematiko izobrazˇevanja odraslih lahko poisˇcˇemo tudi v zgodovinskem kontekstu in jih s tem tudi lazˇje razumemo.

Knowledgebase izobrazˇevanje odraslih ne pomeni samo znanstveno- informacijsko sticˇisˇcˇe med preteklimi, sedanjimi in prihodnjimi trendi in razvoji izobrazˇevanja odraslih, ampak naj bi spodbudilo tudi diskusijo o osrednjih teoreticˇnih in prakticˇnih vprasˇanjih izobrazˇevanja odraslih. News-seznam omogocˇa na eni strani dnevno aktualna sporocˇila o delu izobrazˇevanja odraslih, na drugi strani pa shranjuje v arhive in daje na razpolago posamezne temeljne tekste preteklih in sedanjih diskusij.

S svojo posredovalno funkcijo stoji Knowledge-Base med preteklostjo in prihodnostjo, med teorijo in prakso, med znanstvenim znanjem in interesi laikov in s pomocˇjo moderne tehnike poskusˇa staro obliko, iz evropskega vidika izhajajocˇo pravico izobrazˇevanja odraslih, v skladu z demokratizacijo in popularizacijo znanja, posodobiti.

[ LESS … ]

realised by:

supported by:

esf Logo BMBWF