KnowledgeBase Erwachsenenbildung

Knowledgebase vzdelávanie dospely´ch: Dejiny a aktuálny vy´voj vzdelávania dospely´ch, na báze skúseností, vy´skumu a uplatnenia.

[ LESS … ]

Knowledgebase “Vedomostná základnˇa“ ( dˇalej iba Knowledge Base) vzdelávania dospely´ch:
Online – vedomostná platforma zameraná na teoreticky a prakticky orientované témy v rámci vzdelávania dospely´ch v Rakúsku. Táto poskytuje ( ako centrálny zdroj pre vzdelávanie) informácie o sˇtruktúre, organizácii sˇtatistike a pôvode rakúskych Volkkshochschulen ( “lˇudové/národné“ sˇkoly), ako aj ponuku mozˇnosti pre dˇalsˇie vzdelávanie.

Informacˇná ponuka Knowledgebase pre vzdelávanie dospely´ch zahr´nˇa vo svojej ponuke viacjazycˇné a medzinárodné orientované virtuálne
(vizuálne) vzdelávacie pole pôsobenia pre vsˇetky´ch, ktorí sa zaoberajú vzdelávaním dospely´ch, pre vy´skumny´ch pracovníkov a vzdelávatelˇov, ktory´m je takto mozˇné poskytnútˇ ry´chle, dôsledné a obsiahle informácie k aspektom ty´kajúcich sa vzdelávania dospely´ch v Rakúsku.

Jednoduchy´m spôsobom ovládatelˇné databanky poskytujú informácie o odbornej literatúre (ucˇebnice, príspevky, záznamy v zbierkach, odborné cˇasopisy, diplomové a vy´skumné práce). Takto je umozˇneny´ jednoduchy´ prístup k samostatnej a nesamostatnej, primárnej a sekundárnej literatúre k témam ako sú dejiny vzdelávania dospely´ch, popularizácia vedy , metodika, androgogika, vy´skum vzdelávania a vedecky´ vy´skum.

Na vytvorenie predstavy o organizácii, sˇtruktúre a rozsahu aktivít v rakúskych "Volkshochschulen“ stoja k dispozícii sˇtruktúrne a sˇtruktúrno-analytické databanky. Tieto poskytujú nielen informáciu o sˇtatistickom vy´voji, ale poskytujú tiezˇ informácie o najnovsˇom organizacˇnom stave, ako aj aktuálne ponuky o mozˇnostiach dˇalsˇieho vzdelávania na základe individuálnych pozˇiadaviek.

Historiografia poskytuje v podobe vizuálneho prejavu a v komplexe historického vy´voja primerané znázornenie zˇivého obrazu dejín lˇudového vzdelávania (Volksbildung) a popularizáciu sˇírenia vedomostí v Rakúsku od 19. storocˇia. Toto umozˇnuje lepsˇie pochopenie aktuálnych otázok denného zˇivota a polohu problémov pri vzdelávaní dospely´ch v ich historickom kontexte.

Knowledgebase vzdelávania dospely´ch predstavuje nielen vedomostnú a informacˇnú spojnicu medzi minuly´mi, súcˇasny´mi a budúcimi trendami, vy´vojovy´mi smermi vo vzdelavaní dospely´ch, ale má za úlohu datˇ podnet k diskusii k základny´m teoreticky´m a prakticky´m otázkam v oblasti vy´ucˇby dospely´ch. Toto je mozˇné uskutocˇnitˇ na jednej strane pomocou “News-Leiste“ , (zahrnˇujúce bezˇné denné, aktuálne správy o cˇinnosti v oblasti vzdelávania dospely´ch. Na druhej strane pomocou “textového archívu“, v ktorom sú natrvalo zabezpecˇené dôlezˇité základné texty z minuly´g3079ch a súcˇasny´ch diskusií.

Knowledgebase v jej sprostredkovatelˇskej funkcii stojí kdesi medzi minulostˇou a budúcnostˇou, medzi teóriou a praxou, medzi vedomostˇami expertov a záujmami laikov. Jej snahou je : za podpory modernej techniky, vytvoritˇ zo starého európskeho chápania vy´ucˇby dospely´ch, novú súcˇasnú modernú formu vzdelávania, spojenú s demokratizáciou a popularizáciou lˇudského povedomia.

[ LESS … ]

realised by:

supported by:

esf Logo BMBWF